Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Σπίτι Ανοιχτό The Challenge»

Η εταιρεία με την επωνυμία «PRAKTIKER HELLAS AE» που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, στην οδό Πειραιώς 176 (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Σπίτι Ανοιχτό The Challenge» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (internet).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις.

Ο Διαγωνισμός έχει λάβει παράταση και παρακάτω ακολουθούν οι νέες ημερομηνίες υποβολής συμμετοχής, του Q&A session με την AMKE «Με Άλλα Μάτια» καθώς και της ανάδειξης των νικητών.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που (α) είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, (β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι έως τριάντα πέντε (35) ετών, (γ) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και (δ) είναι απόφοιτοι ή φοιτούν σε Σχολή Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονικής Μηχανικής, Πολιτικής Μηχανικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης ή σε άλλη αντίστοιχη σχολή της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε ως μέλος μιας ομάδας ατόμων με αντικείμενο την εκπόνηση της πρότασης προς υποβολή στον Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος, εφόσον ανακηρυχθεί νικητής, θα έχει ατομικό δικαίωμα στο Δώρο. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ως πρώτος νικητής αναδειχθεί μία (1) ομάδα, θα πρέπει να επιλεχθούν από την ίδια την ομάδα δύο (2) μέλη της για να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις Marazzi στην Ιταλία.

Στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες,  οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων καθώς και τα πρόσωπα συγγένειας, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και β’ βαθμού με τους ανωτέρω και οι σύζυγοι αυτών.

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του παρόντος, η Διοργανώτρια δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή και να αποκλείσει τον συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού.

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 22/06/2023 και ώρα [13.00] έως τις 27/10/2023 και ώρα [23.59 μ.μ.] (εφεξής η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ο διαγωνισμός έχει λάβει παράταση και η “Διάρκεια”μεταβάλλεται έως τις 30/11/2023

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει, αφού επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.spitianoixtochallenge.praktiker.gr, να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία του και να ανεβάσει το αρχείο με την πρότασή του για το έργο. Ρητώς διευκρινίζεται ότι στην πρόταση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά προϊόντα και λύσεις της Διοργανώτριας που θα βρουν οι ίδιοι είτε στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.praktiker.gr) είτε στην σελίδα του προγράμματος «Σπίτι Ανοιχτό» (https://www.praktiker.gr/spiti-anoixto) όπου περιλαμβάνεται μια ευρεία συλλογή προϊόντων για ΑμεΑ. Σε περίπτωση που κάποια προτεινόμενη λύση δεν διατίθεται εμπορικά από την Διοργανώτρια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατ’ εξαίρεση στην πρόταση.

Ειδικά για την κατηγορία του μπάνιου και σε συνεργασία με την Ideal Standard που διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία ΑμεΑ προϊόντων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμα της τελευταίας https://dam.idealstandard.com  όπου θα υπάρχει έκθεση με τρισδιάστατες (3D) απεικονίσεις όλων των σχετικών προϊόντων προς χρήση.

Για τη χρήση της πλατφόρμας της Ideal Standard, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν το link : https://dam.idealstandard.com και να κάνουν εγγραφή (sign up), βάζοντας τα στοιχεία τους. Ως username θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν το email τους και έπειτα δημιουργήσουν έναν κωδικό πρόσβασης. Μόλις εγκριθεί η πρόσβασή θα λάβουν ένα email επιβεβαίωσης. Κατά την είσοδό τους μετά θα χρησιμοποιούν ως username το email & ως password το password της πρώτης εγγραφής (sign-up)

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Στις 01 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί Q&A session με την AMKE «Με Άλλα Μάτια» για συζήτηση και επίλυση τυχόν αποριών. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής με την αποστολή σχετικού e-mail στο spitianoixtochallenge@praktiker.gr. Η παρακολούθηση είναι προαιρετική, δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (Microsoft Teams). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ως άνω ημερομηνία κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε ως μέλος μιας ομάδας ατόμων. Σε κάθε περίπτωση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό και έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Δώρο του Διαγωνισμού ως φυσικό πρόσωπο, αποκλειομένης της χρήσης ή αξιοποίησης του Δώρου από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελών κάποιας ομάδας προσώπων που έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση της υποβληθείσας πρότασης στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι θα αποκλειστούν τυχόν προτάσεις που επεμβαίνουν στα δομικά στοιχεία του οικήματος ή/και που δεν συμβαδίζουν με τον ισχύοντα οικοδομικό κανονισμό. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένα στο διαμέρισμα και όχι παρεμβάσεις συνολικά στο κτίριο ή/και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά προς τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση προς πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό προς όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και προς τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση έναντι προς.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για το μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας.

Για την έγκυρη συμμετοχή κάθε συμμετέχοντος,  οι πληροφορίες που υποβάλλονται ή/και διανέμονται προς υποστήριξη της υποψηφιότητας θα πρέπει να μην παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και να χρησιμοποιούνται με κάθε τυχόν απαιτούμενη προς τούτο άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές που περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή σε περίπτωση ανάρτησης ή διάδοσης ψευδούς, ανακριβούς, δυσφημιστικού ή χυδαίου περιεχομένου από το συμμετέχοντα.

  1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ

Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής κριτικής επιτροπής επιλογής της Διοργανώτριας, στις [_11 Δεκεμβρίου__] και ώρα [_16.00__] στα γραφεία της Διοργανώτριας. Η ως άνω κριτική επιτροπή θα αναδείξει τρεις (3) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ανάδειξη των νικητών κατά την ως άνω ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Λόγω της παράτασης του διαγωνισμού, το στάδιο αυτό θα διαρκέσει έως και 22/01/2024 [22 Ιανουαρίου ] και ώρα [23.00]

Ειδικότερα, μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις έγκυρες συμμετοχές στον Διαγωνισμό μέχρι τις [_04 Δεκεμβρίου ]. Λόγω της παράτασης του διαγωνισμού, το στάδιο αυτό θα διαρκέσει έως και 14/01/2024 [14 Ιανουαρίου ]

Η κριτική επιτροπή θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τις οκτώ (8) καλύτερες συμμετοχές προκειμένου να επιβεβαιώσει τα δικαιολογητικά τους (όπως ενδεικτικά ταυτότητα, φοιτητικό πάσο ή πτυχίο) και να πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνάντηση με σκοπό την παρουσίαση των προτάσεων και τυχόν ανατροφοδότηση στο έργο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών για την παρουσίασή τους από την ημερομηνία επικοινωνίας με την κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή, εν συνεχεία, θα επιλέξει τους τελικούς νικητές και επιλαχόντες του Διαγωνισμού.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η κριτική επιτροπή θα αποτελείται συνολικά από έξι (6) άτομα που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και ειδικότερα από (α) τον ιδρυτή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Με Άλλα Μάτια», (β) έναν Αρχιτέκτονά Μηχανικό, Μηχανολόγο & Αεροναυπηγό Μηχανικό και Head Architect Αρχιτεκτονικού Γραφείου, (γ) έναν Αρχιτέκτονά Μηχανικό, ειδικό σε θέματα αστικής κινητικότητας και εφευρέτης του αμαξιδίου που αλλάζει σχήμα, (δ) την Διευθύντρια Marketing της Διοργανώτριας (ε) τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Vitex και (στ) έναν M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. και Sustainability & Business Development Consultant. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή άλλως επανακαθορίσει τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, κατόπιν σχετικής επικαιροποίησης των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού και προηγούμενης ανάρτησής τους στην ως άνω επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη Διάρκεια αυτού.

Οι κριτές θα αξιολογήσουν τις προτάσεις και θα αναδείξουν τους νικητές με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και με την κλίμακα βαθμολόγησης 0-5 ανάλογα την απόδοσή της πρότασής τους. Τα κριτήρια είναι τα εξής:

(α) Προσβασιμότητα: Αν το σχέδιο καλύπτει το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα αναγκών ατόμων με αναπηρία (κινητικές, ακουστικές & οπτικές βλάβες) και εμποδιζόμενων ατόμων. Για παράδειγμα, η πρόταση θα βαθμολογηθεί με 5 αν καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα αναγκών.

(β) Λειτουργικότητα: Αν ο χώρος, μετά τις αλλαγές, θα παραμένει λειτουργικός ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες μιας βραχύχρονης μίσθωσης. Για παράδειγμα, θα αποδοθεί χαμηλότερη βαθμολογία αν το σχέδιο δεν συμπεριλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους ή αν η κουζίνα δεν είναι πλήρως εξοπλισμένη.

(γ) Αισθητικό αποτέλεσμα: Αν η πρόταση καλύπτει την αισθητική αναβάθμιση του διαμερίσματος με βάση την γνώμη των κριτών. Για παράδειγμα, αν έχει δοθεί έμφαση στο ανανεωμένο στιλ και διακόσμηση του σπιτιού, τότε θα βαθμολογηθεί ανάλογα με μεγαλύτερη βαθμολογία.

(δ) Κόστος κατασκευής: Το κόστος της συνολικής πρότασης (υπολογίζοντας κατασκευαστικές τροποποιήσεις, εργατικά κόστη και πλήρη εξοπλισμό εντός του σπιτιού) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000€) ευρώ. Αν οι κριτές θεωρήσουν πως οι αλλαγές που προτείνονται έχουν υπερβολικό κόστος χωρίς να αποδίδουν επιπλέον αξία στο ακίνητο, τότε είναι πιθανό να αξιολογηθεί με χαμηλότερη βαθμολογία.

(ε) Κάλυψη απαιτήσεων: Αν η πρόταση καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Διαγωνισμού. Για παράδειγμα, αν ο χώρος έχει σκαλάκι στο μπάνιο ενώ έχει ζητηθεί να σχεδιαστεί ως προσβάσιμο τότε θα επηρεάσει και την βαθμολογία.

  1. ΔΩΡΑ

Η Διοργανώτρια, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, προσφέρει ως Δώρα στους νικητές του Διαγωνισμού τα εξής:

(α) Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει μία (1) δωροεπιταγή αξίας έξι χιλιάδων (6.000€) ευρώ και μία (1) επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Marazzi στην Ιταλία και θα δει το έργο του να υλοποιείται με την βοήθεια της Διοργανώτριας. Το χρονικό διάστημα της επίσκεψης αλλά και ο χρόνος παραμονής θα καθορισθεί από την Διοργανώτρια με βάση και τη διαθεσιμότητα του προμηθευτή. Ρητώς διευκρινίζεται ότι στο συγκεκριμένο έπαθλο περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής από και προς την Αθήνα. Τα δρομολόγια, το ξενοδοχείο διαμονής αλλά και η μεταφορά κατά τη διάρκεια παραμονής στην Ιταλία θα καθορισθούν από την Διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια επίσης θα καλύψει τα έξοδα διατροφής του νικητή κατά την παραμονή του στην Ιταλία και το ανώτατο όριο ανά ημέρα θα ορισθεί από εκείνη σε μεταγενέστερο χρόνο και θα γνωστοποιηθεί στο νικητή.

(β) Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει μία (1) δωροεπιταγή αξίας τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ.

(γ) Ο τρίτος νικητής θα κερδίσει μία δωροεπιταγή αξίας χιλίων (1.000€) ευρώ.

Κάθε Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο ή/και προϊόν της Διοργανώτριας ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

Σε περίπτωση που οι νικητές είναι μέλη ομάδας και όχι ξεχωριστά άτομα, το ποσό του Δώρου θα κατανέμεται ισομερώς στα εκάστοτε μέλη. Σε περίπτωση που ως πρώτος νικητής αναδειχθεί μία (1) ομάδα, θα πρέπει να επιλεχθούν από την ίδια την ομάδα δύο (2) μέλη της για να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις Marazzi στην Ιταλία.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών, καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και κατόπιν σχετικής επικαιροποίησης των παρόντων Όρων με δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

  1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Οι νικητές ενημερώνονται αμέσως μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) από τη Διοργανώτρια.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση για οποιοδήποτε λόγο έπειτα από τρεις (3) κατ’ ανώτατο υπενθυμίσεις της Διοργανώτριας εντός του χρονικού διαστήματος από τις 11.12.2023 έως τις 27.12.2023,  θα καλείται ο επόμενος νικητής ή επιλαχών κ.ο.κ.

Λόγω της παράτασης του διαγωνισμού, το χρονικό διάστημα αυτό μεταβάλλεται έως 27.02.2024

Η κατακύρωση των Δώρων στους νικητές τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη Διοργανώτρια αναγνωριστικού δημοσίου εγγράφου, όπως διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους και το έγκυρο της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας είτε για ανάκληση είτε για αναδιανομή.

Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ.

Κατόπιν της παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργανώτρια σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική νομοθεσία όπως αυτή εκάστοτε ισχύει καθώς και κάθε εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ταυτότητα, φοιτητικό πάσο ή πτυχίο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και να εξακριβώσει τα στοιχεία τους. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και θα διατηρούνται για περίοδο έξι (6) μηνών εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας https://www.praktiker.gr/Privacy-Notice.

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού.

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι, καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Διοργανώτρια δικαιούται επίσης να τροποποιεί, ανακαλεί, ματαιώνει, παρατείνει, μειώνει ή περατώνει τη διενέργεια και τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

9.1. Η Διοργανώτρια θα αναλάβει αποκλειστικά την υλοποίηση του έργου, σε δικό της χρόνο, με δικό της συνεργαζόμενο συνεργείο και εργολάβο και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί κατά βούληση σε τροποποίηση των προτεινόμενων προϊόντων, υλικών ή προτάσεων ενδεικτικά λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας ή/και ενδεχόμενου υψηλού κόστους ή/και υφιστάμενης συνεργασίας με εναλλακτικό προμηθευτή.

9.2. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν με σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα, άλλως μεταβιβάζουν πλήρως στην Διοργανώτρια κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της υποβαλλόμενης πρότασης/μελέτης του έργου που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

9.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της, σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Τα ονόματα των νικητών θα παραμείνουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημέρες.

9.4. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για οιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά  με το Διαγωνισμό αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

9.5. Για τυχόν παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει e-mail στο spitianoixtochallenge@praktiker.gr.

 

 

 

 

 

Skip to content